KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE İLANI
 
1-)Aşağıda tapu bilgileri ve diğer özellikleri yazılı taşınmaz üzerinde; imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerjihariç olmak üzere eğitim, ticari,sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi amacıyla  ilk yıl için tespit edilen tahmini bedelüzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 51.  maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
2-)İhale, 12/07/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü aşağıda belirtilen saatteMalmüdürü makam odasında yapılacaktır.
3-) Tahmini( Muhammen) bedel üzerinden % 30 oranında geçici teminat alınacaktır.
4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.
5-) İhaleye katılabilmek için istekliler, nüfus cüzdan örneğini(Tüzel kişiliklerde ise noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve yılı (2018) içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekâletnameyi, nüfus cüzdan örneğini) ,irtifak hakkı istedikleri taşınmaz mala ait yatıracakları geçici teminat alındılarını veya 2886 sayılı Kanunun 27’inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Teminat Mektuplarını (Banka teyit yazısı ile birlikte) ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
6-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmez.
7-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup; ihale başlangıç saatine kadar Komisyon Başkanlığına intikal etmeyen posta ile yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. .     
Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve http//www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr.adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 718 2244
 
 
Sıra No
Taşınmaz No
Mahalle/Köy
İmar Durumu
Ada No
Parsel No
Cinsi
Taşınmaz Yüzölçümü (m2)
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Miktar
İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (₺)
Geçici Teminat (₺)
İhalenin Niteliği
İhale Tarihi
İhale
Saati
1
80060110187
Harkaçtığı Köyü
İmarsız
104
2
Tarla
10.501,42
m2
10.501,42 m2
42.000,00 ₺
12.600,00 ₺
İrtifak Hakkı
12/07/2018
10:00
2
80060110188
Harkaçtığı Köyü
İmarsız
104
3
Tarla
9.957,02 m2
9.957,02 m2
39.829,00 ₺
11.948,70 ₺
İrtifak Hakkı
12/07/2018
11:00
Kadirli Malmüdürlüğü