T.C.
KADİRLİ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

2017 KÖYDES KAPSAMINDA YANLIZDUT COŞKUNLAR KERİMLİ KÖY YOLU 3,5 KM ASFALT BİNDER TABAKASI YAPIM İŞİ. yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
a)  Adresi : ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 2 KAT 6/2
b) Telefon ve faks numarası :  0 328 717 0410 - 0 328 717 0410
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  hizmetbirligikadirli@gmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği türü ve miktarı :  BSK ASFALT YOL YAPILMASI 17500 M2 BSK ASFALT YAPIMI,
b) Yapılacağı yer :  YANLIZDUT COŞKUNLAR KERİMLİ GRUP YOLU KKN:121
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren  120 takvim günüdür.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı  yer : HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati :  13.02.2018 - 10:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur belgesi
ğ ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
h ) Ticaret sicil gazetesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Vergi borcu yoktur belgesi
j ) Yer gördü tutanağı

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
Bu madde boş geçilmiştir...

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler :
k ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin içinde, ilk teklif edeceği bedelin en az %30 i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesinde yıllar üzerinden hesap güncellemesi yapılmayacaktır.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
l ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :
İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca  aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve techizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Adet
Cins
2
silindir
1
finişer
1
greyder
1
distribütör
2
asfalt kamyonu
1
loder, beko-loder
1
yama silindiri
 


5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmış Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere dahir Tebliğde Yer Alan A/ V Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. İş bitirme belgesi yanlız kamudan alınanlar gecerli olacaktır.

6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin  belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına KADİRLİ HİZMET BİRLİĞİ’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 500,00 ₺ karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 05.02.2018 tarih ve saat 14:00’e kadar KADİRLİ HİZMET BİRLİĞİ VEYA HÜKÜMET KONAĞI TOPLANTI SALONU'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan K.H.G.B. İhale yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
18- İhale dökümanını Birlik Kadirli Ziraat Bankası TR 85 0001 0003 12 30 14 77 47 5002 hesap numarasına yatırıla bilir.
 
19-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu karara karşı istekliler herhangi bir hak iddia edemezler.
 
 
 
 
 
Tamer ORHAN
Kaymakam
Birlik Başkanı